Japan - Neubau der Nationalbibliothek  in Kansai
Abb.2 Kansai